SAT GRS
   

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 มกราคม 2562

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
4x100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F36 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F37 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 2 F12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการตา กลุ่ม 3 F13 (B3) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
08.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
4x100 ม. ชาย พิการทางตา T11-T12-T13 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
4x100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
4x100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
4x100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F44 
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางสมอง F38 
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร ชาย พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย วีลแชร์ F55 
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน หญิง วีลแชร์ F56 
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
10.40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
10.50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. หญิง พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. หญิง พิการทางตา T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
11.20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) 
รอบชิงชนะเลิศ
11.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. หญิง พิการทางตา T13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
11.40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
11.50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร ชาย พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
11.50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร หญิง พิการทางปัญญา T20 
รอบชิงชนะเลิศ
11.50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F37 
รอบชิงชนะเลิศ
11.50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
400 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
11:10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน หญิง พิการทางสมอง F36 
รอบชิงชนะเลิศ
11:50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
กระโดดไกล หญิง พิการตา กลุ่ม 1 F11 (B1) 
รอบชิงชนะเลิศ
13.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร หญิง พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
13.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
13.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
13.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
4x100 ม. หญิง พิการทางสมอง T35 - T38 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
14.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
4x100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35 - T38  
รอบชิงชนะเลิศ
14.40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
4x100 ม. ชาย พิการทางแขน-ขา T42-T47 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
14.50
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
1,500 ม. หญิง พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
1,500 ม. ชาย พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ
15.10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F42 
รอบชิงชนะเลิศ
15.10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการแขน ขา F43 
รอบชิงชนะเลิศ
15.10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร หญิง พิการทางสมอง F38 
รอบชิงชนะเลิศ
15.10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการทางปัญญา F20 
รอบชิงชนะเลิศ
15.10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F36 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
15.10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พุ่งแหลน ชาย พิการทางสมอง F37 
รอบชิงชนะเลิศ
15.10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ขว้างจักร หญิง วีลแชร์ F57 
รอบชิงชนะเลิศ
15.10
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
1,500 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม3 T13 (B3) 
รอบชิงชนะเลิศ
15.20
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
1,500 ม. ชาย วีลแชร์ T45-T46 
รอบชิงชนะเลิศ
15.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
1,500 ม. ชาย วีลแชร์ T53-T54 
รอบชิงชนะเลิศ
15.30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม กรีฑา  50 รายการ  
 
โกลบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 16
ส.ลพบุรี  vs  ส.นนทบุรี
 รอบคัดเลือก
09:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 17
ส.นครนายก  vs  ส.สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
10:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 18
ส.ชลบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
11:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 19
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 รอบคัดเลือก
13:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 20
ส.เชียงใหม่  vs  ส.นครนายก
 รอบคัดเลือก
14:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 21
ส.สมุทรปราการ  vs  ส.นครราชสีมา
 รอบคัดเลือก
15:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 22
ส.ลพบุรี  vs  ส.สุราษฎร์ธานี
 รอบคัดเลือก
16:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
รวม โกลบอล  7 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย B  คู่ที่ 27
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.หนองคาย
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย B  คู่ที่ 28
ส.ลพบุรี  vs  ส.ระยอง
 รอบแรก
09:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย A  คู่ที่ 29
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ระยอง
 รอบสอง
09:45
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย    สาย B  คู่ที่ 30
ส.สตูล  vs  ส.ลพบุรี
 รอบสอง
09:45
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการขา ทีมเดี่ยวชาย   คู่ที่ 31
ส.สตูล  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 พบกันหมด
10:30
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 32
ส.ปัตตานี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:30
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 33
ส.ตรัง  vs  ส.นครสวรรค์
 รอบแรก
11:15
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย A  คู่ที่ 34
ส.ชลบุรี  vs  ส.สกลนคร
 รอบสอง
11:15
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน)   สาย B  คู่ที่ 35
ส.หนองคาย  vs  ส.ระยอง
 รอบสอง
12:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)   คู่ที่ 36
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:00
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน)   คู่ที่ 37
ส.ชัยภูมิ  vs  ส.สตูล
 รอบแรก
12:45
โรงยิมส์(หลังใหม่) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
รวม เซปักตะกร้อ  11 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4   คู่ที่ 1
ส.นนทบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4   คู่ที่ 2
ส.สุโขทัย  vs  ส.ชลบุรี
 รอบสอง
09:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4   คู่ที่ 3
ส.ชัยนาท  vs  ส.นครสวรรค์
 รอบสอง
09:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4   คู่ที่ 4
ส.ขอนแก่น  vs  ส.นนทบุรี
 รอบสอง
09:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 5
ส.นนทบุรี  vs  ส.ปทุมธานี
 รอบสอง
09:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 6
ส.อุดรธานี  vs  ส.ลำพูน
 รอบสอง
09:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 7
ส.ระยอง  vs  ส.อุตรดิตถ์
 รอบสอง
09:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 8
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
 รอบสอง
09:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT3   คู่ที่ 9
ส.ตรัง  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
09:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT3   คู่ที่ 10
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4   คู่ที่ 11
ส.นนทบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
 พบกันหมด
09:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4   คู่ที่ 12
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นครสวรรค์
 พบกันหมด
09:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5   คู่ที่ 13
ส.อุดรธานี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5   คู่ที่ 14
ส.นนทบุรี  vs  ส.อุตรดิตถ์
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3   คู่ที่ 15
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชลบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3   คู่ที่ 16
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4   คู่ที่ 17
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4   คู่ที่ 18
ส.นครสวรรค์  vs  ส.นนทบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 19
ส.นนทบุรี  vs  ส.ลำพูน
 รอบรองชนะเลิศ
10:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 20
ส.ระยอง  vs  ส.นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT3   คู่ที่ 21
ส.ตรัง  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4   คู่ที่ 22
ส.นนทบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 พบกันหมด
10:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4   คู่ที่ 23
ส.นครสวรรค์  vs  ส.เชียงใหม่
 พบกันหมด
10:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT4 
ส.นนทบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT5   คู่ที่ 24
ส.อุดรธานี  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT3   คู่ที่ 25
ส.นนทบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT4   คู่ที่ 26
ส.นนทบุรี  vs  ส.นนทบุรี 2
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT5   คู่ที่ 27
ส.นนทบุรี  vs  ส.นนทบุรี 2
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT5   คู่ที่ 28
ส.ลำพูน  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบแรก
11:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลังและโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT3-TT4   คู่ที่ 30
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
11:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลังและโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT3-TT4   คู่ที่ 31
ส.ชลบุรี  vs  ส.ชลบุรี 2
 รอบแรก
11:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT5   คู่ที่ 32
ส.นนทบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT5   คู่ที่ 33
ส.ลำพูน  vs  ส.อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
11:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลังและโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT3-TT4   คู่ที่ 34
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT5   คู่ที่ 35
ส.นนทบุรี  vs  ส.ลำพูน
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลังและโปลิโอ วีลแชร์ ชายคู่ TT3-TT4   คู่ที่ 37
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
13:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 38
ส.อุทัยธานี  vs  ส.ตรัง
 รอบแรก
13:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 39
ส.บึงกาฬ  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
14:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 40
ส.ระยอง  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 41
ส.อุดรธานี  vs  ส.สุโขทัย
 รอบแรก
14:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 42
ส.อุดรธานี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
14:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางหู หญิงคู่ 
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่ 
ส.แพร่  vs  ส.แพร่ 2
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการทางปัญญา หญิงคู่ 
ส.แพร่  vs  ส.แพร่ 2
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 43
ส.นนทบุรี  vs  ส.อุทัยธานี
 รอบสอง
14:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 44
ส.นนทบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 45
ส.ปทุมธานี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 46
ส.สุโขทัย  vs  ส.นนทบุรี
 รอบสอง
14:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 47
ส.ตรัง  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 48
ส.อุดรธานี  vs  ส.นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 49
ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs  ส.นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 50
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ หญิงเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 51
ส.ตรัง  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ วีลแชร์ ชายเดี่ยว TT1-TT5   คู่ที่ 52
ส.นนทบุรี  vs  ส.นนทบุรี 2
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
อาคาร พล.ต.อ.เภา สารสิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  54 รายการ  
 
บอคเซีย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A
ส.นครนายก  vs  ส.อุดรธานี
 รอบแรก
08:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A
ส.พิษณุโลก  vs  ส.ลพบุรี
 รอบแรก
08:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B
ส.ขอนแก่น  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B
ส.ลพบุรี  vs  ส.อุดรธานี
 รอบแรก
08:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C
ส.นครนายก  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
09:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C
ส.ขอนแก่น  vs  ส.พิษณุโลก
 รอบแรก
09:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D
ส.เลย  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบแรก
09:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D
ส.นนทบุรี  vs  ส.เพชรบุรี
 รอบแรก
09:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A
ส.เพชรบุรี  vs  ส.อุดรธานี
 รอบแรก
10:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B
ส.ขอนแก่น  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C
ส.นครนายก  vs  ส.ลพบุรี
 รอบแรก
10:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D
ส.นครนายก  vs  ส.อุดรธานี 3
 รอบแรก
10:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย E
ส.เพชรบุรี  vs  ส.นครนายก
 รอบแรก
10:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย E
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ลพบุรี
 รอบแรก
10:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย F
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบแรก
10:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย F
ส.อุดรธานี 2  vs  ส.อุทัยธานี
 รอบแรก
10:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.อุดรธานี
 รอบแรก
11:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
11:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C
ส.อุดรธานี  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบแรก
12:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
12:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.พิษณุโลก
 รอบแรก
12:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A
ส.เลย  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
12:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B
ส.เลย 2  vs  ส.อำนาจเจริญ
 รอบแรก
13:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B
ส.ลพบุรี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C
ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C
ส.อำนาจเจริญ  vs  ส.เลย 3
 รอบแรก
13:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D
ส.อำนาจเจริญ  vs  ส.ยะลา
 รอบแรก
13:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
13:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย E
ส.นนทบุรี  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบแรก
13:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย E
ส.นครนายก  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
13:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย F
ส.พิษณุโลก  vs  ส.นครนายก
 รอบแรก
14:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย F
ส.เชียงใหม่  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 3
 รอบแรก
14:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A
ส.ชลบุรี  vs  ส.ลพบุรี
 รอบแรก
14:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A
ส.พิษณุโลก  vs  ส.อุดรธานี
 รอบแรก
14:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B
ส.เพชรบุรี  vs  ส.อุดรธานี
 รอบแรก
15:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B
ส.ลพบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
15:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C
ส.อำนาจเจริญ  vs  ส.พิษณุโลก
 รอบแรก
15:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C
ส.ขอนแก่น  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
15:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.เพชรบุรี
 รอบแรก
16:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC1 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D
ส.นนทบุรี  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบแรก
16:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A
ส.ชลบุรี  vs  ส.อุดรธานี
 รอบแรก
16:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
16:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ลพบุรี
 รอบแรก
16:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D
ส.ลพบุรี  vs  ส.อุดรธานี 3
 รอบแรก
16:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย E
ส.เพชรบุรี  vs  ส.ลพบุรี
 รอบแรก
16:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย E
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นครนายก
 รอบแรก
16:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย F
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.อุทัยธานี
 รอบแรก
17:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC3 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย F
ส.อุดรธานี 2  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบแรก
17:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A
ส.นนทบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
17:30
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
18:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B
ส.เชียงใหม่  vs  ส.อุดรธานี
 รอบแรก
18:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C
ส.อุดรธานี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
18:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC4 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบแรก
18:15
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
19:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย A
ส.เลย  vs  ส.พิษณุโลก
 รอบแรก
19:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B
ส.เลย 2  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
19:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย B
ส.ลพบุรี  vs  ส.อำนาจเจริญ
 รอบแรก
19:00
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C
ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs  ส.เลย 3
 รอบแรก
19:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย C
ส.อำนาจเจริญ  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบแรก
19:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D
ส.อำนาจเจริญ  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
19:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
ประเภทบุคคล BC2 ไม่แยกชาย-หญิง   สาย D
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ยะลา
 รอบแรก
19:45
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
Official
รวม บอคเซีย  62 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม WH1/WH2   สาย A  คู่ที่ 5
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ยะลา
 รอบสาม
09:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู คู่ผสม   คู่ที่ 8
ส.แพร่  vs  ส.สุราษฎร์ธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู คู่ผสม   คู่ที่ 9
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นครราชสีมา 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู คู่ผสม   คู่ที่ 10
ส.แพร่  vs  ส.นครราชสีมา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
คู่ผสม WH1/WH2   สาย B  คู่ที่ 6
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบสาม
09:25
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู คู่ผสม   คู่ที่ 11
ส.นครศรีธรรมราช  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:25
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine   คู่ที่ 3
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:25
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine   คู่ที่ 4
ส.ตรัง  vs  ส.สมุทรสงคราม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:25
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2   คู่ที่ 5
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.ขอนแก่น
 รอบสาม
09:50
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine   คู่ที่ 5
ส.ปทุมธานี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:50
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
คู่ผสม SL3/SL4/SU5 Combine   คู่ที่ 6
ส.ตรัง  vs  ส.เชียงราย 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:50
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 14
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:50
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2   คู่ที่ 6
ส.ขอนแก่น  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
10:15
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 15
ส.เชียงใหม่  vs  ส.แพร่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:15
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 16
ส.อุทัยธานี  vs  ส.แพร่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:15
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายเดี่ยว   คู่ที่ 17
ส.เพชรบุรี  vs  ส.ชุมพร 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:15
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   คู่ที่ 6
ส.เชียงราย  vs  ส.สุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
10:40
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
ส.เพชรบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:40
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
ส.เชียงราย  vs  ส.ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:40
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
ส.เพชรบุรี  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:40
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   คู่ที่ 7
ส.ยะลา  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:05
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 9
ส.ชลบุรี  vs  ส.แพร่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:05
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
กลุ่มคนแคระ หญิงเดี่ยว SS6   คู่ที่ 2
ส.หนองคาย  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:05
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู บุคคลชาย   คู่ที่ 22
ส.แพร่  vs  ส.นครนายก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:05
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   คู่ที่ 8
ส.ชลบุรี  vs  ส.ปทุมธานี
 รอบสอง
11:30
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู บุคคลชาย   คู่ที่ 23
ส.นครปฐม  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:30
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู บุคคลชาย   คู่ที่ 24
ส.เชียงใหม่  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
11:30
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู บุคคลชาย   คู่ที่ 25
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสอง
11:30
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH1   คู่ที่ 9
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
 รอบสอง
11:55
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
ส.นครราชสีมา  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:55
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
ส.แพร่  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:55
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
ส.นครราชสีมา  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:55
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2   สาย A  คู่ที่ 5
ส.เชียงราย  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
12:20
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
ส.นครนายก  vs  ส.แพร่ 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:20
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 13
ส.สมุทรสงคราม  vs  ส.พระนครศรีอยุธยา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:20
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 14
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:20
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH2   สาย B  คู่ที่ 6
ส.สุราษฎร์ธานี 2  vs  ส.นนทบุรี
 รอบสาม
12:45
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 15
ส.สมุทรปราการ  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:45
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL3) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 16
ส.สระแก้ว  vs  ส.เชียงราย 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:45
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
ส.ยะลา  vs  ส.อุบลราชธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:45
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1   คู่ที่ 5
ส.เชียงราย  vs  ส.ชลบุรี
 รอบสาม
13:10
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
ส.สมุทรสงคราม  vs  ส.เชียงราย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:10
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 10
ส.สตูล  vs  ส.ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:10
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL4) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 11
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ดสมุทรสงคราม 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:10
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1   คู่ที่ 6
ส.ยะลา  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
13:35
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 8
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:35
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
ส.เชียงราย  vs  ส.สมุทรปราการ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:35
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 10
ส.อุบลราชธานี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:35
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2   คู่ที่ 7
ส.ขอนแก่น  vs  ส.ขอนแก่น 2
 รอบสี่
14:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางแขน (SU 5) ชายเดี่ยว   คู่ที่ 11
ส.ปทุมธานี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 5
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.สงขลา
 รอบสาม
14:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางขา (SL3) หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
ส.นนทบุรี 2  vs  ส.อุบลราชธานี
 รอบสาม
14:00
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ ชายเดี่ยว WH2   คู่ที่ 8
ส.เชียงราย 2  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสี่
14:25
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว SU5   สาย A  คู่ที่ 5
ส.สมุทรปราการ  vs  ส.สมุทรสงคราม
 รอบสาม
14:25
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
หญิงเดี่ยว SU5   สาย B  คู่ที่ 6
ส.ปทุมธานี 2  vs  ส.นครปฐม
 รอบสาม
14:25
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 3
ส.นครราชสีมา  vs  ส.นครศรีธรรมราช
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:25
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1   คู่ที่ 5
ส.ชลบุรี  vs  ส.ยะลา
 รอบชิงที่ 3
14:50
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 4
ส.ชลบุรี  vs  ส.แพร่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:50
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 5
ส.นครราชสีมา  vs  ส.แพร่ 3
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:50
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 6
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นครศรีธรรมราช 2
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
14:50
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
วีลแชร์ หญิงเดี่ยว WH1   คู่ที่ 6
ส.นนทบุรี 2  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสี่
15:15
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 5
ส.นครปฐม  vs  ส.นครนายก
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:15
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 6
ส.นครศรีธรรมราช  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:15
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 7
ส.แพร่  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:15
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 8
ส.นครราชสีมา  vs  ส.เลย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:40
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine   สาย A  คู่ที่ 5
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ปทุมธานี
 รอบสาม
15:40
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่ความพิการทางขา SL3/SL4 Combine   สาย B  คู่ที่ 6
ส.สมุทรสงคราม  vs  ส.เชียงราย
 รอบสาม
15:40
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่ SU5   สาย A  คู่ที่ 7
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี 2
 รอบสาม
15:40
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่ SU5   สาย B  คู่ที่ 8
ส.ชลบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
16:05
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ชายคู่ SU5   สาย B  คู่ที่ 9
ส.พระนครศรีอยุธยา  vs  ส.ปทุมธานี
 รอบสาม
16:05
โรงยิมส์ สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม แบดมินตัน  70 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.สุโขทัย
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   คู่ที่ 2
ส.ยะลา  vs  ส.ราชบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน ชายคู่   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ยะลา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 1
ส.ตราด  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   คู่ที่ 1
ส.ชลบุรี  vs  ส.พะเยา
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 1
ส.ตราด  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   คู่ที่ 1
ส.จันทบรี  vs  ส.พะเยา
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   คู่ที่ 1
ส.กาฬสินธุ์  vs  ส.ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ ชายคู่   คู่ที่ 2
ส.พะเยา  vs  ส.ชัยนาท
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   คู่ที่ 1
ส.จันทบรี  vs  ส.สิงห์บุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา ชายคู่   คู่ที่ 2
ส.พะเยา  vs  ส.เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 2
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ปัตตานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู ชายคู่   คู่ที่ 1
ส.ตราด  vs  ส.นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   คู่ที่ 1
ส.สตูล  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   คู่ที่ 2
ส.บุรีรัมย์  vs  ส.ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว ยืน หญิงคู่   คู่ที่ 1
ส.เชียงใหม่  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   คู่ที่ 1
ส.พะเยา  vs  ส.สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   คู่ที่ 2
ส.เชียงใหม่  vs  ส.สตูล
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางการเคลื่อนไหว วีลแชร์ หญิงคู่   คู่ที่ 1
ส.สุราษฎร์ธานี  vs  ส.สตูล
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงคู่   คู่ที่ 1
ส.นนทบุรี  vs  ส.ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงคู่   คู่ที่ 2
ส.ชุมพร  vs  ส.สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางปัญญา หญิงคู่   คู่ที่ 1
ส.ลพบุรี  vs  ส.สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 1
ส.นครราชสีมา  vs  ส.ตราด
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
พิการทางหู หญิงคู่   คู่ที่ 2
ส.มหาสารคาม  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:30
สนามเปตอง สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม เปตอง  24 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ทีมชาย   คู่ที่ 19
ส.ชลบุรี  vs  ส.นครสวรรค์
 รอบสอง
10:00
โดม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมชาย   คู่ที่ 20
ส.อุดรธานี  vs  ส.นครนายก
 รอบสอง
11:30
โดม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมชาย   คู่ที่ 21
ส.ร้อยเอ็ด  vs  ส.ปราจีนบุรี
 รอบสอง
13:00
โดม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมชาย   คู่ที่ 22
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ศรีสะเกษ
 รอบสอง
14:30
โดม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟุตบอล 7 คน (พิการทางสมอง)   คู่ที่ 4
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามหญ้าเทียม 1 และ 2 สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม ฟุตบอล  1 รายการ  
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคาเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคาเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อาคาเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคาเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 72 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อาคาเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคาเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน 79 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคาเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นเกิน 86 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อาคาเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
Official
รวม ยกน้ำหนัก  8 รายการ  
 
ยิงธนู
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) 70 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลหญิง Compound Open (ST+W2) 50 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Compound Open (ST+W2) 50 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) รอบ 5 Set Point 
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Recurve Open (ST+W2) รอบ 5 Set Point 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Compound Open (ST+W2) 50 เมตร รอบแพ้คัดออก 
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลชาย Compound Open (ST+W2) 50 เมตร รอบแพ้คัดออก 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลหญิง Compound Open (ST+W2) 50 เมตร รอบแพ้คัดออก 
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
บุคคลหญิง Compound Open (ST+W2) 50 เมตร รอบแพ้คัดออก 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามฟุตบอล ทีมีอัฒจรรย์
Official
รวม ยิงธนู  9 รายการ  
 
ยิงปืน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
R9 ระยะ 50 เมตร ปืนยาวท่านอน .22 ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
P1 ระยะ 10 เมตร ปืนสั้น ขนาด 1.77 บุคคลชาย   กลุ่มที่ 1
 รอบคัดเลือก
09:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
P2 ระยะ 10 เมตร ปืนสั้น ขนาด 1.77 บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
P1 ระยะ 10 เมตร ปืนสั้น ขนาด 1.77 บุคคลชาย   กลุ่มที่ 2
 รอบคัดเลือก
11:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
P1 ระยะ 10 เมตร ปืนสั้น ขนาด 1.77 บุคคลชาย   กลุ่มที่ 1
รอบชิงชนะเลิศ
12:25
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
P1-P2 ระยะ 10 เมตร ปืนสั้นอัดลม ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
12:45
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
R9 ระยะ 50 เมตร ปืนยาวท่านอน .22 ทีมผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
R1 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวท่ายืน ขนาด 1.77 บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
13:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
R2 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวท่ายืน ขนาด 1.77 บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
R1 ระยะ 10 เมตร ปืนยาวท่ายืน ขนาด 1.77 บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม ยิงปืน  10 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน   คู่ที่ 17
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นครราชสีมา
 รอบแรก
08:00
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมหญิง ยืน   คู่ที่ 18
ส.มุกดาหาร  vs  ส.ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
09:15
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 19
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.พิษณุโลก
 รอบแรก
10:30
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางหู ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 20
ส.ขอนแก่น  vs  ส.นครราชสีมา
 รอบแรก
11:45
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 21
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.เชียงราย
 รอบแรก
13:00
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย ยืน   คู่ที่ 22
ส.ชลบุรี  vs  ส.ลพบุรี
 รอบแรก
14:15
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 23
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.เชียงราย
 รอบแรก
15:30
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
พิการทางแขนขาและโปลิโอ ทีมชาย นั่ง   คู่ที่ 24
ส.ชลบุรี  vs  ส.ลพบุรี
 รอบแรก
16:45
โรงยิมส์เนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัษเชียงราย
Official
รวม วอลเลย์บอล  8 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S7 (กาย) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S8 (กาย) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S9 (กาย) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S10 (กาย) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S11 (ตา) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S12 (ตา) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S14 (ปัญญา) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผีเสื้อ 100 ม. ชาย S15 (หู) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผีเสื้อ 100 ม. หญิง S14 (ปัญญา) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S5 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S6 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S7 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S8 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S10 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S9 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S11 (ตา) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S12 (ตา) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S13 (ตา) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S14 (ปัญญา) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. ชาย S15 (หู) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S8 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S9 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S12 (ตา) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S14 (ปัญญา) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S15 (หู) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S4 (กาย) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S5 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S6 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S7 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S8 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S10 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S9 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S11 (ตา) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S12 (ตา) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S13 (ตา) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S14 (ปัญญา) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. ชาย S15 (หู) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S8 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S9 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S10 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S12 (ตา) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S14 (ปัญญา) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S15 (หู) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S5 (กาย) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S6 (กาย) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S9 (กาย) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 100 ม. หญิง S7 (กาย) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
กบ 50 ม. ชาย SB3(กาย) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S5 (กาย) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S6 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ฟรีสไตล์ 50 ม. หญิง S7 (กาย) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผลัดผสม 4x100 ม. ชาย S14(pts) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
ผลัดผสม 4x100 ม. ชาย S15 (หู) 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)
09:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Official
รวม ว่ายน้ำ  53 รายการ  
 
วีลแชร์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทวีลแชร์ บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ส.นนทบุรี  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ประเภทวีลแชร์ บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ส.ระยอง  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ประเภทวีลแชร์ ชายคู่   คู่ที่ 2
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชลบุรี
 พบกันหมด ครั้งที่ 3
13:00
สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ประเภทวีลแชร์ ชายคู่   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ขอนแก่น
 พบกันหมด ครั้งที่ 3
13:30
สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
ประเภทวีลแชร์ ชายคู่ 
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามเทนนิส สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
Official
รวม วีลแชร์เทนนิส  5 รายการ  
 
วีลแชร์บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 8
ส.สมุทรสาคร  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
09:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 9
ส.เพชรบูรณ์  vs  ส.ชลบุรี
 รอบคัดเลือก
10:30
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมหญิง   คู่ที่ 10
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.เพชรบูรณ์
 รอบคัดเลือก
12:00
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 11
ส.พิษณุโลก  vs  ส.ลพบุรี
 รอบคัดเลือก
13:30
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 13
ส.เพชรบูรณ์  vs  ส.เชียงใหม่
 รอบคัดเลือก
16:30
โรงยิมส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Official
รวม วีลแชร์บาสเกตบอล  5 รายการ  
 
วีลแชร์ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เอเป้ Class A บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
09:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.สงขลา
 รอบแรก
09:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
09:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลชาย   คู่ที่ 5
ส.ชลบุรี  vs  ส.สงขลา
 รอบแรก
09:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลชาย   คู่ที่ 6
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
09:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลชาย   คู่ที่ 7
ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs  ส.สงขลา
 รอบแรก
09:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลชาย   คู่ที่ 8
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
09:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลชาย   คู่ที่ 9
ส.นนทบุรี  vs  ส.สงขลา
 รอบแรก
09:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลชาย   คู่ที่ 10
ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
09:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลชาย   คู่ที่ 11
ส.กรุงเทพมหานคร 3  vs  ส.สงขลา 2
 รอบแรก
09:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลชาย   คู่ที่ 12
ส.นนทบุรี 2  vs  ส.ชลบุรี 2
 รอบแรก
09:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลชาย   คู่ที่ 13
ส.นนทบุรี 2  vs  ส.สงขลา 2
 รอบแรก
09:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลชาย   คู่ที่ 14
ส.กรุงเทพมหานคร 3  vs  ส.ชลบุรี 2
 รอบแรก
09:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลชาย   คู่ที่ 15
ส.กรุงเทพมหานคร 3  vs  ส.นนทบุรี 2
 รอบแรก
09:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลชาย   คู่ที่ 16
ส.ชลบุรี 2  vs  ส.สงขลา 2
 รอบแรก
09:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ส.ตรัง  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ส.เพชรบูรณ์  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ส.ตรัง  vs  ส.เพชรบูรณ์
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 5
ส.เพชรบูรณ์  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 6
ส.ตรัง  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี 2
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ส.ตรัง 2  vs  ส.นนทบุรี 2
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ส.ตรัง 2  vs  ส.ชลบุรี 2
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี 2
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 5
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ตรัง 2
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 6
ส.นนทบุรี 2  vs  ส.ชลบุรี 2
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 7
ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs  ส.ชลบุรี 3
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 8
ส.ตรัง 3  vs  ส.หนองคาย
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 9
ส.ตรัง 3  vs  ส.ชลบุรี 3
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 10
ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs  ส.หนองคาย
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 11
ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs  ส.ตรัง 3
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 12
ส.ชลบุรี 3  vs  ส.หนองคาย
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 1
ส.นนทบุรี 3  vs  ส.สงขลา
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ส.หนองคาย 2  vs  ส.สมุทรสาคร
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ส.สงขลา  vs  ส.หนองคาย 2
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ส.นนทบุรี 3  vs  ส.สมุทรสาคร
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 5
ส.นนทบุรี 3  vs  ส.หนองคาย 2
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class B บุคคลชาย   คู่ที่ 6
ส.สงขลา  vs  ส.สมุทรสาคร
 รอบแรก
10:05
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชลบุรี 2
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 3
ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs  ส.ชลบุรี 3
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
ส.นนทบุรี 2  vs  ส.นนทบุรี 3
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
ส.นนทบุรี 2  vs  ส.ชลบุรี 2
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
ส.นนทบุรี 3  vs  ส.ชลบุรี 3
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs  ส.นนทบุรี
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.ชลบุรี 2
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
ส.นนทบุรี 3  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
ส.นนทบุรี 2  vs  ส.ชลบุรี 3
 รอบสอง
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs  ส.กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
ส.นนทบุรี  vs  ส.นนทบุรี 3
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
ส.ชลบุรี 2  vs  ส.ชลบุรี 3
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
ส.นนทบุรี 2  vs  ส.ชลบุรี
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี 3
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs  ส.ชลบุรี 2
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
ส.นนทบุรี  vs  ส.นนทบุรี 2
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
ส.ชลบุรี  vs  ส.ชลบุรี 3
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
ส.กรุงเทพมหานคร 2  vs  ส.นนทบุรี 3
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
ส.กรุงเทพมหานคร  vs  ส.นนทบุรี 2
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 23
ส.ชลบุรี  vs  ส.ชลบุรี 2
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ
Official
เอเป้ Class A บุคคลหญิง   คู่ที่ 24
ส.นนทบุรี  vs  ส.ชลบุรี 3
 รอบแรก
10:30
หอประชุมกาสะลองคำ