SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา พุ่งแหลน หญิง พิการทางหู 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนามกีฬากลาง อบจ.เชียงราย
     
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ (ประเภทลาน)
Rem.
อันดับ
(Rank)
2
ส.ขอนแก่น
6093
ชลธิชา  เกตุโท
ส.ขอนแก่น
23.01
x
x
17.11
16.18
x
23.01
Gold
1
8
ส.กรุงเทพมหานคร
6126
สร้อยสุวรรณ  เปรมมิตร
ส.กรุงเทพมหานคร
22.50
9.25
22.50
x
19.78
17.19
x
Silver
2
9
ส.ขอนแก่น
6127
สายธาร  น้อยนาจารย์
ส.ขอนแก่น
19.46
17.89
17.09
19.46
16.64
16.68
15.75
Bronze
3
4
ส.สุรินทร์
6102
นภาพร  ศรีสุวรรณ
ส.สุรินทร์
18.16
14.39
18.16
x
x
11.41
x
4
5
ส.ร้อยเอ็ด
6103
นัฐวรรณ  ชัยบุรี
ส.ร้อยเอ็ด
18.13
x
17.14
x
18.13
15.30
16.17
5
7
ส.กาญจนบุรี
6122
ศศิวิมล  โชคบุญ
ส.กาญจนบุรี
18.02
16.86
15.40
18.02
18.01
15.04
15.92
6
10
ส.ลำพูน
6129
สิรกาญจน์  ไชยสิทธิ์
ส.ลำพูน
15.28
13.91
13.31
15.28
13.87
14.67
14.93
7
6
ส.กรุงเทพมหานคร
6106
นิดา  ขุนทอง
ส.กรุงเทพมหานคร
14.81
14.81
12.98
x
x
x
x
8
1
ส.ยะลา
6092
เจ๊ะรอฆายะห์  สามะอาลี
ส.ยะลา
00
DNS
9
3
ส.ลพบุรี
6094
ณัฐกรานต์  มนูญผล
ส.ลพบุรี
00
DNS
10
   


                    น้ำกกเกมส์ กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 36
Sponcer